VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ONLINE PRODEJE
 

Článek 1: Definice 

 1. Be The Best You - NorahLux, se sídlem v Deurne, obchodní komora číslo 72738448, je v těchto všeobecných obchodních podmínkách označován jako prodejce.  
 2. Druhá strana prodejce je v těchto všeobecných obchodních podmínkách označována jako kupující.  
 3. Strany jsou prodávající a kupující společně.  
 4. Smlouva odkazuje na kupní smlouvu mezi stranami.  


Článek 2: Použitelnost všeobecných obchodních podmínek 

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, nabídky, dohody a dodávky služeb nebo zboží prodávajícím nebo jeho jménem.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Článek 3: Platba 

 1. Celá kupní cena je vždy zaplacena okamžitě v obchodě. V některých případech se u rezervací očekává záloha. V takovém případě obdrží kupující doklad o rezervaci a platbě předem.  
 2. Pokud kupující nezaplatí včas, je v prodlení. Pokud kupující zůstane v prodlení, je prodávající oprávněn pozastavit závazky, dokud kupující nesplní svou platební povinnost.  
 3. Blijft Koper ve hře Gebreke, Dan Zal Verkoper Tot Invordering Overgaan. De kosten set betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. V geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Pokud kupující odmítne spolupracovat s plněním objednávky prodávajícím, je i nadále povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.  


Článek 4: Nabídky, nabídky a cena 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding je genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Dodací lhůty v nabídkách jsou orientační a neopravňují kupujícího k rozpuštění ani ke kompenzaci, pokud jsou překročeny, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak.  
 3. Nabídky a nabídky se na opakované objednávky automaticky nevztahují. Strany se musí výslovně a písemně dohodnout. 
 4. De op aanbiedingen, offers en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 


Článek 5: Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu ukončit smlouvu do 14 dnů od přijetí objednávky (právo na odstoupení). Lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy spotřebitel obdrží (celou) objednávku. 
 2. Neexistuje právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou výrobky šity na míru podle jeho specifikací nebo mají krátkou trvanlivost.
 3. De Consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper je gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product sletsts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indian redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door deddern 


Článek 6: Změna dohody

 1. Indická společnost pro správu dodávek z více zdrojů, která jsou k dispozici pro více uživatelů, je nyní k dispozici pro více uživatelů, kteří mají přístup k různým službám, ale mohou se těšit i na další.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïvved. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatievesequenceies heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indická partyzánská společnost přijala zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. V afwijking van het bepaalde in het derde víko van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Článek 7: Dodání a převod rizika

 1. Jakmile kupující obdrží zakoupenou položku, přechází riziko z prodávajícího na kupujícího.   


Článek 8: Výzkum, stížnosti

 1. Koper je gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gel 
 2. Reklamaci poškození, nedostatku nebo ztráty dodaného zboží musí kupující u prodávajícího uplatnit písemně do 10 pracovních dnů ode dne doručení zboží. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf van vaning af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en / of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten potkal betrekking tot een bepaald produkt hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen recultes meer geaccepteerd. 


Článek 9: Vzorky a modely

 1. Je aan koper een monstrum modelu getoond verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. V případě smluv týkajících se nemovitostí se předpokládá, že plocha nebo jiné rozměry a údaje jsou pouze orientační, aniž by tomu musela odpovídat dodávaná položka. 


Článek 10: Dodávka

 1. Páka geschiedt 'af fabriek / winkel / magazijn'. Dit houdt v dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper je verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de páting, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Pokud je zboží doručeno, je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady na doručení. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor páčení je orientační. Dit je nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper je gerechtigd de zaken v gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper bij páky v delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 


Článek 11: Vyšší moc

 1. Pokud prodávající nemůže z důvodu vyšší moci včas, nebo řádně plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, nenese odpovědnost za škodu, která kupujícímu vznikne.   
 2. Onder overmacht verstaan ​​partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen oživení kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd účastník, obtěžování, sabotáž, terorismus, vedení energie, overstroming, aardbeving, značka, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper  
 3. Telefonní seznam pro partnery na palubě přehrávače všeho druhu dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten  
 4. Dojde-li k výše uvedené situaci, v jejímž důsledku není prodávající schopen plnit své povinnosti vůči kupujícímu, budou tyto povinnosti pozastaveny, dokud prodávající nebude schopen splnit své povinnosti. Pokud situace uvedená v předchozí větě trvala 30 kalendářních dnů, mají strany právo dohodu písemně zcela nebo zčásti rozpustit.
 5. Pokud vyšší moc trvá déle než tři měsíce, má kupující právo dohodu s okamžitou platností zrušit. Rozpuštění lze provést pouze doporučeným dopisem.


Článek 12: Převod práv

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede víčko, Burgerlijk Wetboek.  


Článek 13: Výhrada vlastnického práva a právo na výdrž

 1. Zakoupit více informací o zakázce na zakázku na zakázku na zakázku ojetých osob s dodávkou více informací o nákupu kupujících na zakázku v beta verzi. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat here overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er je dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper je devadesátiletý před zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Prodávající se zavazuje pojistit zboží dodané kupujícímu s výhradou výhrady vlastnictví a udržovat jej pojištěné proti požáru, výbuchu a poškození vodou i proti krádeži a na první žádost zpřístupnit pojistnou smlouvu.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling prijs niet přizpůsobit afspraak je voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. V případě geval van liquididatie, insolvence surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Článek 14: Odpovědnost 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering (en) wordt uitbeta Dit bedrag wordt vermeerderd set het Bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper ze zijn leidinggevende ondergeschikten.


Článek 15: Povinnost podat stížnost

 1. Koper je verplicht klachten nad de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adekaat te reageren.  
 2. Je een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Článek 16: Záruky

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie článek 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan ​​als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen hebben aan te brengen hebben aan te brengen hebben aan te brengen 
 4. Nezávislé dveřní dveře zaručené záruční ceny betrekkingové výdaje na dveře een derde geproduceerde zaak je záruka záruk na celkovou záruku na dveře výrobce producentů verstrekt. 


Článek 17: Rozhodné právo a příslušný soud

 1. Na každou dohodu mezi stranami se vztahuje výlučně nizozemské právo. 
 2. Nizozemský soud v okrese, kde se společnost Be The Best You - NorahLux nachází / udržuje praxi / udržuje svůj úřad, má výlučnou jurisdikci k projednávání sporů mezi stranami, pokud zákon nestanoví jinak.
 3. We to Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek považováno v soudním řízení za nepřiměřeně obtížné, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti.  

Sociální odkazy NorahLux