ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ONLINE-SALG
 

Artikel 1: Definitioner 

 1. Vær den bedste dig - NorahLux, der er etableret i Deurne, handelskammer nr. 72738448, kaldes sælger i disse generelle vilkår og betingelser.  
 2. De wederpartij af verkoper bliver i disse almindelige betingelser, der drives som koper.  
 3. Partijen zijn verkoper og koper samen.  
 4. Met de overeenkomst bliver beregnet til købovereenkomst mellem parter.  


Artikel 2: Anvendelse af generelle vilkår og betingelser 

 1. Disse betingelser er vante anvendelse på alle tilbud, tilbud, overenskomster og leveringer af tjenesteydelser af goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken fra disse betingelser kan kun være som udskrivning af en enkelt forretning ved parterne.  


Artikel 3: Betaling 

 1. De komplette koopsom bliver altid mødt i de winkel voldaan. Ved reserveringen bliver der i nogle gevallen en tilbetaling verwacht. I det tilfælde får de koper et bevis på, at de reserverer en forudbetaling.  
 2. Betaalt koper ikke på tid, dan er han i gebreke. Blijft koper in gebreke, dan er verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten indtil koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper to invordering overgaan. De koster relation til den indbydende komme for konto af de koper. Disse incassokosten bliver berekend til hånden fra het Besluit vergoeding for buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling of the koper zijn de vorderingen of verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper er medarbejde til de udførelse af opdraget ved værkoper, og han er endnu stadig foreskrevet af afproduceret pris til verkoper te betalen.  


Artikel 4: Tilbud, tilbud og pris 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij i tilbudet en termijn van aanvaarding er nævnt. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en give koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij parties uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Tilbud og tilbud gælder ikke automatisk for gentagne ordrer. Parterne skal udtrykkeligt og skriftligt aftale. 
 4. De op tilbud, tilbudt og faktisk nævnt pris består af de koopprijs inklusiv de forskellige btw og eventuele andre overheidsheffingen. 


Artikel 5: Fortrydelsesret

 1. Forbrugeren har ret til at opsige aftalen inden for 14 dage efter modtagelse af ordren uden at give nogen grund (fortrydelsesret). Perioden starter fra det øjeblik, (hele) ordren er modtaget af forbrugeren. 
 2. Der findes ingen herroepingsrecht, når de produkter ifølge hans specifikationer er opstillet af kun kort holdbarhed.
 3. Konsumentet kan bruge en herroepingsformulier. Verkoper er holdt dette terstond na de spørgsmål fra koper til koper ter beschikking at stille.  
 4. Tidsperioderne for bedenktijd vil de forbrugerne sorgvuldig omgaan med produktet og de pakning. Han vil have produktet kun i den mate udpakning, der bruges til zover, der er nødvendigt for at kunne bedømme, om han har ønsket, at produktet skal behandles. Indien han van zijn herroepingsrecht gebruik maakte, vil han bruge ongebruikte og onbeschadigde produkt med alle geleverde toebehoren en - hvis redelijkerwijze muligvis - i den originale verzendverpakking til verkoper retourneren, conform the door the ondernemer verstrekte redelijke and duidelijke instructies. 


Artikel 6: Ændring af aftalen

 1. Indien i løbet af udførelsen af ​​de overenskomster forbliver, at det for en behoorlig udførelse af opdragelsen noodzakeligt er om de verificerede arbejdsdygtigheder, der skal ændres af en til vullen, passerer parterne tid og i underling overleg de overenskomst, der leveres til.  
 2. Hvis partierne er enige om, at de aftalte bliver bevidst om angevuld, kan tidstip fra fuldførelse af udførelsen deraf blive påvirket. Verkoper stiller koper hervan zo spoedig mulig på højden.  
 3. Indien de ændring af af supplerende op de overenskomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Hvis parterne har en fast pris, som hans overeengekomen giver, skal der opereres dertil i ændring af tillæg fra de overenskomst en overskridelse af denne pris til følge har.  
 5. I afwijking fra det bestemte i det tredje lid fra denne artikel kan der ikke opereres nogen meerkosten i konto bringes, hvis de ændring af supplerende konsekvenser er fra omstændigheder, som kan blive tillagt.  


Artikel 7: Levering og overførsel af risiko

 1. Zodra het gekochte door de koper i ontvangst er genomen, gaat het risico over van verkoper til koper.   


Artikel 8: Forskning, klager

 1. Koper er holdt den geleverde på øjeblikket fra (af) levering, men i ieder tilfælde inden for zo kort mogelijke termijn te (doen) undersøge. Daarbij behoort koper til undersøgelse af kvalitet og kvantitet fra den geleverde afstemning med de store partier, der er overeengekomen, althans, at kvaliteten og kvantiteten opfylder de krav, der dør i den normale (handels) trafik gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen should binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om levering af at se og koper en kreditnota te sturen for den del af de koopprijs. 
 4. Geringe en / of in de branche brugtlige afwijkingen og forskellig i kvalitet, antal, størrelse af afwerking kan ikke til en handel blive tegengeworpen. 
 5. Klachten vedrører et bestemt produkt, der ikke har nogen indflydelse på andre produkter, og de dele der behandles ved samme overenskomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper blev ingen reclames meer geaccepteerd. 


Artikel 9: Prøver og modeller

 1. Er et koper et monster af modelovergang af strækning, da det bliver vermoedet kun som opmærksomhed om, at hans strækning uden at de te leverer der skal betales. Dette er anderledes, når der er tale om udskrivning, som hans overeengekomen har, at de skal udveksle zaak, derved vil være med til at stemme overens. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake af en onroerende zaak bliver nævnt fra de overfladelige af andre afmetingen og aanduidingen eveneens vermoed kun som opmærksomhed bestemt til hans, uden at de te leveren der skulle betales. 


Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt 'af fabriek / winkel / magazijn'. Dette hold i, at alle omkostninger for koper er.
 2. Koper er verplicht de forretninger efter at tage på det øjeblik, hvor denne opererer ved ham afledt af doet afleveret, og da på tidspunktet, hvor disse forretninger ifølge ordningen bliver besluttet.
 3. Indien koper, der hedder weigert af nalatig, er i den strækning af information om instruktioner, der noodzakelijk zijn voor levering, er verkoper gerechtigd de zaak for rekening og risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, er den operatør, der er berettiget til begivenheder i kontoen at bringe. 
 5. Indien verkoper data fra koper kræves for udførelse af de overenskomst, afgt de levertid til efter koper disse data til verkoper ter beschikking har gesteld. 
 6. En door verkoper opgegeven termijn voor levering er indicativ. Dette er aldrig en fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper er gerechtigd de zaken i gedeelten te leveren, tenzij parter dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige value toekomt. Verkoper er ved levering i delen gerechtigd disse delen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 11: Force majeure

 1. Kan ikke fungere, ikke tidig eller ikke behoorlijk til hans verplichtingen fra de overenskomst, der opfylder døren overmacht, og da er han ikke aansprakeligt for dørkoper siden skaden.   
 2. Under overmacht forstå parter i ieder tilfælde iedere omstændigheder, hvor der opereres ti tijde af det, der tilgås fra de overenskomst, ingen konto kan holdes og ti gevolges, hvis de normale udførelse af de overenskomst redelijkerwijs ikke dør koper kan blive forlænget som f.eks. Ziekte, oorlog af oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, and other storingen in the company of verkoper.  
 3. Forts forstå partier under overmacht de omstandighed, at toeleveringsbedrijven, hvis verkoper afhængig er for udførelsen af ​​de overenskomst, ikke til de kontraktuelle forpligtelser, jeg køber, tenzij zulks til verkoper, der henvises til.  
 4. Hvis han er en situation som her er beregnet til fordel for en følelse, hvis salg ikke er nødvendigt, kan jeg gøre det, da det bliver nødvendigt, at det bliver nødvendigt, at det ikke er muligt at opfylde det. Indien de in de forrige zin bedoelde situation 30 kalenderdagen har geduurd, har parter det rette de overenskomst skriftligt helt af delvist at forbinde.
 5. Hvis force majeure fortsætter i mere end tre måneder, har køberen ret til at opløse aftalen med øjeblikkelig virkning. Opløsning kan kun ske med anbefalet brev.


Artikel 12: Overførsel af rettigheder

 1. Rechten van en partij uit deze overeenkomst kan ikke blive overgedragen uden de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Denne bestemmelse af geldt som en seng med god rettigheder som beregnet i artikel 3:83, andet låg, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13: Ejendomsret og opbevaringsret

 1. De ved verkoper til stede forretninger og geleverde forretninger og dele forbliver ejendom af verkoper indtil koper de gehele afgesproken pris har betaald. Tot the time kan verkoper zich beroepe op his eigendomsvoorbehoud and the zaken returnnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen ikke of ikke op tid word voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten indtil den overeengekomen deel alsnog er voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. En forlænget levering kan i det tilfælde ikke tilhandles til tegengeworpen.  
 3. Verkoper er ikke bevoegd de onder zijn ejendomsvoorbehoud vallende forretning te verpanden endnu ikke op nogen andre wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde business te verzekeren and verzekerd to keep tegen brand, ontploffings- and waterschade alsmede against diefstal and de polis on first request ter inzage te give.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of price niet conform afspraak er voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak bliver ikke lært, indtil koper fuldt ud og overholder afspilningen har betaald.  
 6. I tilfælde af likvidation, insolventie af sikkerhed for betaling af koper er de verplichtingen af ​​koper umiddelbar opeisbaar.  


Artikel 14: Ansvar 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, er stadig begrænset til det bedrag, der i det desbetreffende tilfælde dør de gesloten aansprakelijkheidsverzekering (en) bliver uitbetaald. Dette bedrag bliver forstærket med bedraget fra egen risiko efter de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten er de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15: Klagepligt

 1. Koper er verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direkte til melden aan verkoper. De klacht indeholder en zo gedetailleerd moglig beskrivelse af tekortkoming, så det er muligt at operere i staten er herop tilstrækkelig til at reagere.  
 2. Er en klacht gegrond, og da er det, der er godt at gøre, og eventuelt at udføre.


Artikel 16: Garantier

 1. Indien in de overeenkomst garanties are opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert, at det verkochte til de overenskomst svarede, at det uden ordet skal fungere, og at det passende er for det brug, der koper fornemens er ervan at gøre. Denne garanti geldt for en periode fra to kalenderjaren efter modtagelse af den verkochte dørkoper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om mellem verkoper og koper en zodanige risicoverdeling til stand at bringe, at de gevolgen fra en indbrydelse på en garantie stadig fuldstændig for konto og risico af verkoper komme og at verkoper sig ter zake en inbreuk på en garantie aldrig kan arbejde op artikel 6:75 BW. Det bestemte i de forrige zin geldt også som de indbragte ved koper kendt var af kendt kunne have været døren til den verrichten af ​​undersøgelse. 
 3. De nævnte garantie geldt ikke når gebrak er dannet som følge af onoordeelkundig af oneigenlijk brug af når - uden toestemming - koper af derden vizigingen har tilvejebragt og velprobeerd have til at bringe af den gekochte har brugt til doeleinden waarvoor het ikke bestemd er. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie vedrører har op en door en tredje geproducerede zaak er de garantie begrænset til de garantie die door die producent bliver strøget. 


Artikel 17: Gældende lovgivning og kompetent domstol

 1. Op iedere agreementkomst tussen parties is uitsluitend het Nederlands recht of application. 
 2. Den hollandske domstol i det distrikt, hvor Be The Best You er - NorahLux er beliggende / opretholder en praksis / fastholder, at dets kontor har enekompetence til at behandle tvister mellem parterne, medmindre loven foreskriver andet.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag er udelukket.
 4. Hvornår i en retfærdig procedure én af flere bestemmelser om disse almindelige betingelser som onredeligt bezwarend bliver angivet, og forblive de overliggende bestemmelser uforindret af kraft.  

NorahLux sociale links