OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
 

Artykuł 1: Definicje 

 1. Be The Best You - NorahLux, z siedzibą w Deurne, numer Izby Handlowej 72738448, jest określany jako sprzedawca w niniejszych ogólnych warunkach.  
 2. W niniejszych warunkach ogólnych druga strona sprzedającego jest nazywana kupującym.  
 3. Strony są razem sprzedającym i kupującym.  
 4. Umowa dotyczy umowy kupna pomiędzy stronami.  


Artykuł 2: Zastosowanie ogólnych warunków handlowych 

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich wycen, ofert, umów i dostaw usług lub towarów przez lub w imieniu sprzedawcy.
 2. Odstępstwo od niniejszych warunków jest możliwe tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony.  


Artykuł 3: Płatność 

 1. Pełna cena zakupu jest zawsze płatna od razu w sklepie. W niektórych przypadkach wymagana jest kaucja za rezerwacje. W takim przypadku kupujący otrzyma dowód rezerwacji i przedpłaty.  
 2. Jeśli kupujący nie zapłaci w terminie, jest w zwłoce. Jeśli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedawca ma prawo zawiesić zobowiązania do czasu wywiązania się kupującego ze swoich zobowiązań płatniczych.  
 3. Jeśli kupujący pozostanie w zwłoce, sprzedawca przystąpi do windykacji. Koszty związane z tym odbiorem ponosi kupujący. Te koszty windykacji obliczane są na podstawie dekretu w sprawie rekompensaty za pozasądowe koszty windykacji.  
 4. W przypadku likwidacji, bankructwa, zajęcia lub wstrzymania płatności kupującego roszczenia sprzedającego wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 5. Jeżeli kupujący odmówi współpracy przy realizacji zamówienia przez sprzedającego, nadal jest on zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu uzgodnionej ceny.  


Artykuł 4: Oferty, oferty i cena 

 1. Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie określono termin przyjęcia. Jeżeli oferta nie zostanie przyjęta w tym terminie, wygasa. 
 2. Terminy dostaw podane w ofertach mają charakter orientacyjny i nie uprawniają kupującego do rozwiązania lub rekompensaty w przypadku ich przekroczenia, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.  
 3. Oferty i wyceny nie dotyczą automatycznie powtarzających się zamówień. Strony muszą uzgodnić wyraźnie i na piśmie. 
 4. Cena podana w ofertach, wycenach i fakturach składa się z ceny zakupu, w tym należnego podatku VAT i wszelkich innych opłat rządowych. 


Artykuł 5: Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny (prawo odstąpienia od umowy). Okres ten liczy się od momentu otrzymania (całości) zamówienia przez Konsumenta. 
 2. Nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeśli produkty są wykonane na zamówienie zgodnie z jego specyfikacjami lub mają krótki termin przydatności do spożycia.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy od sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia tego kupującemu niezwłocznie po wezwaniu kupującego.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, construct de door de onredernemer enjiderjk. 


Artykuł 6: Zmiana umowy

 1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że konieczne jest prawidłowe wykonanie zlecenia zmiany lub uzupełnienia wykonywanej pracy, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie i we wzajemnych konsultacjach.  
 2. Jeżeli strony ustalą, że umowa zostanie zmieniona lub uzupełniona, może to wpłynąć na czas zakończenia realizacji. Sprzedający jak najszybciej poinformuje o tym kupującego.  
 3. Jeśli zmiana lub uzupełnienie umowy ma konsekwencje finansowe i / lub jakościowe, sprzedawca poinformuje o tym kupującego z wyprzedzeniem na piśmie.  
 4. Jeżeli strony ustaliły cenę stałą, sprzedawca wskaże, w jakim zakresie zmiana lub uzupełnienie umowy spowoduje przekroczenie tej ceny.  
 5. Wbrew postanowieniom trzeciego akapitu niniejszego artykułu sprzedawca nie może naliczyć dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub dodanie jest wynikiem okoliczności, które można mu przypisać.  


Artykuł 7: Dostawa i przeniesienie ryzyka

 1. Gdy tylko kupujący otrzyma zakupiony przedmiot, ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.   


Artykuł 8: Badania, skargi

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy, ale w każdym przypadku w możliwie najkrótszym terminie. Czyniąc to, kupujący powinien zbadać, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiada temu, co uzgodniły strony, lub przynajmniej czy jakość i ilość spełniają wymagania, które mają do nich zastosowanie w normalnym ruchu (handlowym). 
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków lub zagubienia dostarczonego towaru kupujący musi złożyć sprzedającemu na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostawy towaru. 
 3. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną w wyznaczonym terminie, sprzedawca ma prawo do naprawy lub ponownej dostawy lub do anulowania dostawy i wysłania kupującemu noty kredytowej za tę część ceny zakupu. 
 4. Niewielkie i / lub zwyczajowe odchylenia i różnice w jakości, ilości, rozmiarze lub wykończeniu nie mogą być podnoszone przeciwko sprzedawcy. 
 5. Reklamacje dotyczące konkretnego produktu nie mają wpływu na inne produkty lub części objęte tą samą umową. 
 6. Po przetworzeniu towaru u kupującego reklamacje nie będą już uwzględniane. 


Artykuł 9: Próbki i modele

 1. Jeżeli próbka lub model został pokazany lub dostarczony kupującemu, domniemywa się, że został dostarczony jedynie jako wskazówka, a przedmiot, który ma być dostarczony, nie musi być z nimi zgodny. Sytuacja jest inna, jeśli strony wyraźnie uzgodniły, że przedmiot, który ma być dostarczony, będzie temu odpowiadał. 
 2. W przypadku umów dotyczących nieruchomości domniemywa się również, że powierzchnia lub inne wymiary i wskazania mają jedynie charakter informacyjny, bez konieczności odpowiadania przedmiotowi, który ma być dostarczony. 


Artykuł 10: Dostawa

 1. Dostawa odbywa się „z zakładu / sklepu / magazynu”. Oznacza to, że wszystkie koszty ponosi kupujący.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w chwili, gdy sprzedawca mu je dostarczy lub dostarczy, albo w momencie, gdy zgodnie z umową zostanie mu on udostępniony.
 3. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub dopuści się zaniedbania w dostarczeniu informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, sprzedający ma prawo do przechowywania przedmiotu na koszt i ryzyko kupującego. 
 4. W przypadku dostarczenia towaru sprzedawca ma prawo naliczyć wszelkie koszty dostawy. 
 5. Jeśli sprzedawca potrzebuje informacji od kupującego w celu wykonania umowy, termin dostawy rozpocznie się po udostępnieniu tych informacji przez kupującego. 
 6. Podany przez sprzedawcę termin dostawy ma charakter orientacyjny. To nigdy nie jest termin. Jeśli termin zostanie przekroczony, kupujący musi powiadomić sprzedającego na piśmie o niewykonaniu zobowiązania. 
 7. Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia towaru w częściach, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie lub dostawa częściowa nie ma samodzielnej wartości. Sprzedawca jest uprawniony do osobnego fakturowania tych części przy dostawie w częściach. 


Artykuł 11: Siła wyższa

 1. Jeśli sprzedawca nie może, nieterminowo lub nieprawidłowo wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu siły wyższej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez kupującego.   
 2. Przez siłę wyższą w każdym przypadku rozumie się każdą okoliczność, której sprzedawca nie mógł wziąć pod uwagę w momencie zawarcia umowy i w wyniku której kupujący nie może racjonalnie oczekiwać normalnego wykonania umowy, takich jak choroba, wojna lub niebezpieczeństwo wojny, wojna domowa. zamieszki, akty wojenne, sabotaż, terroryzm, awaria zasilania, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, okupacja firmy, strajki, wykluczenie pracowników, zmiana środków rządowych, trudności w transporcie i inne zakłócenia w działalności sprzedawcy.  
 3. Ponadto strony rozumieją siłę wyższą jako okoliczność, że dostawcy, od których sprzedawca jest zależny w wykonaniu umowy, nie wypełniają zobowiązań umownych wobec sprzedawcy, chyba że sprzedawca ponosi za to winę.  
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, w wyniku której sprzedawca nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec kupującego, wówczas obowiązki te ulegają zawieszeniu do momentu, gdy sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, trwała 30 dni kalendarzowych, stronom przysługuje prawo pisemnego rozwiązania umowy w całości lub w części.
 5. Jeśli siła wyższa trwa dłużej niż trzy miesiące, kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie może nastąpić wyłącznie listem poleconym.


Artykuł 12: Przeniesienie praw

 1. Prawa strony wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niniejsze postanowienie stosuje się jako klauzulę o skutku majątkowym, o której mowa w art. 3:83 akapit drugi holenderskiego kodeksu cywilnego.  


Artykuł 13: Zastrzeżenie prawa własności i prawo zatrzymania

 1. Towar znajdujący się u sprzedawcy oraz dostarczone towary i części pozostają własnością sprzedającego, dopóki kupujący nie zapłaci całej uzgodnionej ceny. Do tego czasu sprzedawca może powołać się na zastrzeżenie własności i odebrać towar.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate lewing kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Sprzedawca nie jest upoważniony do zastawiania lub obciążania w inny sposób towarów, które są przedmiotem zastrzeżenia własności.
 4. Sprzedający zobowiązuje się ubezpieczyć towar dostarczony kupującemu z zastrzeżeniem prawa własności i ubezpieczyć go od ognia, eksplozji, zalania i kradzieży oraz udostępnić polisę do wglądu na pierwsze żądanie.  
 5. Jeśli towar nie został jeszcze dostarczony, ale uzgodniona przedpłata lub cena nie została zapłacona zgodnie z umową, sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania. W takim przypadku przedmiot nie zostanie dostarczony, dopóki kupujący nie zapłaci w całości i zgodnie z umową.  
 6. W przypadku likwidacji kupującego, niewypłacalności lub moratorium, zobowiązania kupującego stają się natychmiast wymagalne i płatne.  


Artykuł 14: Odpowiedzialność 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering (en) wordt uit. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Nie wyklucza się odpowiedzialności sprzedającego za szkody wynikające z umyślnej lekkomyślności sprzedającego lub jego podwładnych.


Artykuł 15: Obowiązek reklamacji

 1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania sprzedawcy reklamacji wykonanej pracy. Reklamacja zawiera opis niedociągnięcia, który jest jak najbardziej szczegółowy, aby sprzedawca mógł odpowiednio zareagować.  
 2. Jeżeli reklamacja jest zasadna, sprzedawca jest zobowiązany do naprawy i ewentualnie wymiany towaru.


Artykuł 16: Gwarancje

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. Celem gwarancji, o której mowa, jest stworzenie takiego podziału ryzyka między sprzedającym a kupującym, tak aby konsekwencje naruszenia gwarancji były zawsze całkowicie na koszt i ryzyko sprzedającego oraz aby sprzedawca nigdy nie mógł powoływać się na naruszenie gwarancji artykuł 6:75 BW. Postanowienia poprzedniego zdania mają również zastosowanie, jeżeli naruszenie było znane kupującemu lub mogło być znane podczas dochodzenia. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan ​​als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te gebuoor gebruik of hetbeneer hebben aan te brengen. 
 4. Jeżeli gwarancja udzielona przez sprzedawcę dotyczy przedmiotu wyprodukowanego przez osobę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez tego producenta. 


Artykuł 17: Prawo właściwe i właściwy sąd

 1. Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do każdej umowy między stronami. 
 2. Sąd holenderski w okręgu, w którym ma siedzibę Be The Best You - NorahLux / prowadzi praktykę / utrzymuje swoje biuro, ma wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów między stronami, chyba że prawo stanowi inaczej.
 3. Zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej jest wykluczone.
 4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznanych za nadmiernie uciążliwe w postępowaniu sądowym, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.  

Linki społecznościowe NorahLux