• Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
 • Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
0 Rzeczy

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

To jest przetłumaczony dokument, warunki prawne mogą różnić się od Twojego języka ojczystego.

Artykuł 1: Definicje

 1. Be The Best You - NorahLux, z siedzibą w Deurne, numer Izby Handlowej 72738448, jest określana jako sprzedawca w niniejszych ogólnych warunkach.
 2. Kontrahent sprzedającego jest określany jako kupujący w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 3. Strony są razem sprzedającym i kupującym.
 4. Umowa oznacza umowę kupna-sprzedaży między stronami.


Artykuł 2: Zastosowanie ogólnych warunków

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i dostaw usług lub towarów przez lub w imieniu sprzedawcy.
 2. Odstąpienie od niniejszych warunków jest możliwe tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez strony.


Artykuł 3: Płatność

 1. Pełna cena zakupu jest zawsze płacona natychmiast w sklepie. W niektórych przypadkach w przypadku rezerwacji wymagany jest depozyt. W takim przypadku kupujący otrzyma dowód rezerwacji i przedpłaty.
 2. Jeśli kupujący nie płaci na czas, jest w zwłoce. Jeżeli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedający ma prawo zawiesić swoje zobowiązania do czasu, aż kupujący wypełni swoje zobowiązanie płatnicze.
 3. Jeśli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedający przystąpi do windykacji. Koszty związane z takim odbiorem ponosi kupujący. Koszty te obliczane są na podstawie Rozporządzenia o odszkodowaniu za pozasądowe koszty poboru.
 4. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności kupującego, roszczenia sprzedającego wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 5. Jeżeli kupujący odmówi współpracy przy wykonaniu cesji przez sprzedającego, nadal jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny na rzecz sprzedającego.


Artykuł 4: Oferty, wyceny i ceny

 1. Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie podano termin przyjęcia. Jeśli oferta nie zostanie przyjęta w tym terminie, oferta wygasa.
 2. Terminy dostaw podane w ofertach mają charakter orientacyjny i nie uprawniają kupującego do rozwiązania lub odszkodowania w przypadku ich przekroczenia, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.
 3. Oferty i wyceny nie odnoszą się automatycznie do powtarzających się zamówień. Strony muszą to wyraźnie uzgodnić na piśmie.
 4. Cena podana w ofertach, wycenach i fakturach składa się z ceny zakupu, w tym należnego podatku VAT i wszelkich innych opłat państwowych.


Artykuł 5: Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo rozwiązać umowę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia bez podania przyczyny (prawo odstąpienia od umowy). Bieg terminu rozpoczyna się od momentu otrzymania przez konsumenta (całego) zamówienia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli produkty są wykonane na zamówienie zgodnie ze specyfikacją lub mają krótki termin przydatności do spożycia.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Sprzedawcy. Sprzedający jest zobowiązany do udostępnienia tego kupującemu niezwłocznie po żądaniu kupującego.
 4. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zwróci sprzedawcy nieużywany i nieuszkodzony produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz - jeśli to możliwe - w oryginalnym opakowaniu transportowym, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.


Artykuł 6: Zmiana umowy

 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla należytego wykonania zlecenia konieczna jest zmiana lub uzupełnienie prac do wykonania, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie iw drodze wzajemnych konsultacji.
 2. W przypadku uzgodnienia przez strony, że umowa zostanie zmieniona lub uzupełniona, może to mieć wpływ na termin realizacji świadczenia. Sprzedający poinformuje o tym kupującego tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeżeli zmiana lub uzupełnienie umowy pociąga za sobą skutki finansowe i/lub jakościowe, sprzedający poinformuje o tym kupującego z wyprzedzeniem na piśmie.
 4. Jeżeli strony ustaliły stałą cenę, sprzedawca wskaże, w jakim stopniu zmiana lub uzupełnienie umowy spowoduje przekroczenie tej ceny.
 5. Wbrew postanowieniom ustępu trzeciego niniejszego artykułu, sprzedający nie może naliczyć dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub uzupełnienie jest wynikiem okoliczności, które można mu przypisać.


Artykuł 7: Dostawa i przeniesienie ryzyka

 1. Gdy tylko zakupiony przedmiot zostanie odebrany przez kupującego, ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.


Artykuł 8: Badania, reklamy

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia lub zlecenia sprawdzenia dostarczonych towarów w momencie dostawy, ale w każdym przypadku w możliwie najkrótszym terminie. Kupujący powinien przy tym zbadać, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiada temu, co uzgodniły strony, lub przynajmniej, czy jakość i ilość odpowiadają wymaganiom, które mają do nich zastosowanie w normalnym (handlowym) obrocie.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków lub ubytków w dostarczonym towarze należy zgłaszać sprzedającemu na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od dnia doręczenia towaru.
 3. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną w wyznaczonym terminie, sprzedawca ma prawo do naprawy lub ponownej dostawy lub do wstrzymania dostawy i wysłania kupującemu noty kredytowej na tę część ceny zakupu.
 4. Niewielkie i/lub standardowe odchylenia w sektorze oraz różnice w jakości, liczbie, rozmiarze lub wykończeniu nie mogą być powoływane przeciwko sprzedawcy.
 5. Reklamacje dotyczące określonego produktu nie mają wpływu na inne produkty lub części objęte tą samą umową.
 6. Reklamacje nie będą już uwzględniane po przetworzeniu towaru przez kupującego.


Artykuł 9: Próbki i modele

 1. Jeżeli próbka lub model został pokazany lub dostarczony kupującemu, domniemywa się, że został dostarczony jedynie jako wskazówka, a towar, który ma zostać dostarczony, nie musi być z nim zgodny. Inaczej jest, jeśli strony wyraźnie uzgodniły, że przedmiot, który ma zostać dostarczony, będzie mu odpowiadał.
 2. W przypadku umów dotyczących nieruchomości domniemywa się również, że wskazanie powierzchni lub innych wymiarów i oznaczeń ma wyłącznie charakter informacyjny, bez konieczności odpowiadania temu przedmiotowi dostawy.


Artykuł 10: Dostawa

 1. Dostawa odbywa się „z fabryki/sklepu/magazynu”. Oznacza to, że wszystkie koszty ponosi kupujący.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w chwili, gdy sprzedający dostarczy mu go lub zleci mu dostarczenie lub w momencie, gdy towar zostanie mu udostępniony zgodnie z umową.
 3. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub zaniedbuje przekazanie informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, sprzedający ma prawo przechować przedmiot na koszt i ryzyko kupującego.
 4. W przypadku dostarczenia towaru sprzedawca ma prawo do naliczenia kosztów dostawy.
 5. Jeżeli sprzedawca wymaga od kupującego informacji w celu wykonania umowy, termin dostawy rozpoczyna się po udostępnieniu tych informacji przez kupującego sprzedającemu.
 6. Termin dostawy podany przez sprzedającego ma charakter orientacyjny. To nigdy nie jest ostateczny termin. Jeśli termin zostanie przekroczony, kupujący musi powiadomić sprzedającego na piśmie o zwłoce.
 7. Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia towaru częściami, chyba że strony pisemnie uzgodniły inaczej lub dostawa częściowa nie ma samodzielnej wartości. W przypadku dostawy częściami sprzedający ma prawo do oddzielnego fakturowania tych części.


Artykuł 11: Siła wyższa

 1. Jeżeli sprzedawca nie może, nieterminowo lub nienależycie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy z powodu działania siły wyższej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez kupującego.
 2. Przez siłę wyższą strony rozumieją w każdym przypadku każdą okoliczność, której sprzedawca nie mógł wziąć pod uwagę w momencie zawarcia umowy i w wyniku której kupujący nie może rozsądnie oczekiwać normalnego wykonania umowy, takie jak choroba, wojna lub niebezpieczeństwo wojny, wojna domowa i zamieszki, działania wojenne, sabotaż, terroryzm, awaria zasilania, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, okupacja firmy, strajki, wykluczenie pracowników, zmiana środków rządowych, trudności w transporcie i inne zakłócenia w działalności sprzedawcy.
 3. Ponadto strony pod pojęciem siły wyższej rozumieją sytuację, w której dostawcy, od których sprzedawca jest zależny w wykonaniu umowy, nie wywiązują się ze zobowiązań umownych wobec sprzedającego, chyba że można za to winić sprzedawcę.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, w wyniku której sprzedawca nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec kupującego, zobowiązania te zostaną zawieszone na czas, w którym sprzedawca nie będzie mógł wykonać swoich zobowiązań. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim trwała 30 dni kalendarzowych, stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części w formie pisemnej.
 5. Jeśli działanie siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie jest możliwe tylko listem poleconym.


Artykuł 12: Przeniesienie praw

 1. Prawa którejkolwiek ze stron wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie jako klauzula obowiązująca na mocy prawa rzeczowego, o którym mowa w art. 3:83 ust. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.


Artykuł 13: Zastrzeżenie własności i prawo zatrzymania

 1. Towar znajdujący się u sprzedającego oraz dostarczone towary i części pozostają własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całej uzgodnionej ceny. Do tego czasu sprzedawca może powołać się na zastrzeżenie prawa własności i odebrać towar.
 2. Jeżeli uzgodnione kwoty do zapłaty z góry nie zostaną zapłacone lub nie zostaną zapłacone w terminie, sprzedający ma prawo wstrzymać prace do czasu zapłaty uzgodnionej części. W takim przypadku dochodzi do niewypłacalności wierzyciela. W takim przypadku opóźniona dostawa nie może być powoływana przeciwko sprzedającemu.
 3. Sprzedający nie jest uprawniony do zastawiania lub obciążania w inny sposób towarów objętych jego zastrzeżeniem własności.
 4. Sprzedający zobowiązuje się ubezpieczyć towary dostarczone kupującemu z zastrzeżeniem tytułu własności i ubezpieczyć je od ognia, wybuchu i zalania, a także od kradzieży oraz udostępnić polisę do wglądu na pierwsze żądanie.
 5. Jeżeli towar nie został jeszcze dostarczony, ale uzgodniona zaliczka lub cena nie została zapłacona zgodnie z umową, sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania. W takim przypadku przedmiot nie zostanie dostarczony, dopóki kupujący nie zapłaci całej kwoty zgodnie z umową.
 6. W przypadku likwidacji, niewypłacalności lub zawieszenia płatności kupującego, zobowiązania kupującego stają się natychmiast wymagalne.


Artykuł 14: Odpowiedzialność

 1. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające lub związane z wykonaniem umowy jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego w danym przypadku. Kwota ta jest powiększona o kwotę udziału własnego zgodnie z odpowiednią polisą.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wynikłe z umyślnego lub umyślnego lekkomyślności ze strony Sprzedającego lub jego podwładnych nie jest wyłączona.


Artykuł 15: Opłata za reklamację

 1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania sprzedawcy reklamacji dotyczących wykonanej pracy. Reklamacja zawiera jak najbardziej szczegółowy opis wady, tak aby sprzedawca mógł adekwatnie zareagować.
 2. W przypadku zasadnej reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do naprawy towaru i ewentualnie wymiany.


Artykuł 16: Gwarancje

 1. Jeżeli w umowie zawarte są gwarancje, zastosowanie mają następujące zasady. Sprzedający gwarantuje, że rzecz sprzedana jest zgodna z umową, będzie działać bez wad oraz że nadaje się do celu, jaki zamierza z niej zrobić kupujący. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres dwóch lat kalendarzowych od daty otrzymania sprzedanego towaru przez kupującego.
 2. Zamierzona gwarancja ma na celu osiągnięcie takiego podziału ryzyka między sprzedającym a kupującym, aby konsekwencje naruszenia gwarancji były zawsze w pełni obciążane i ryzyko sprzedającego oraz aby sprzedawca nigdy nie mógł powoływać się na naruszenie gwarancji w odniesieniu do artykułu 6:75 holenderski kodeks cywilny. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się również w przypadku, gdy kupujący wiedział o naruszeniu lub mógł się o nim dowiedzieć prowadząc postępowanie wyjaśniające.
 3. Gwarancja ta nie obowiązuje, jeżeli wada powstała w wyniku niewłaściwego lub niewłaściwego użytkowania albo jeżeli bez zezwolenia kupujący lub osoby trzecie dokonały lub próbowały dokonać zmian lub użyły zakupionej rzeczy do celów, do których była ona przeznaczona. nie zamierzone.
 4. Jeżeli gwarancja udzielona przez sprzedawcę dotyczy przedmiotu wyprodukowanego przez osobę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez tego producenta.


Artykuł 17: Prawo właściwe i właściwy sąd

 1. Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do każdej umowy między stronami.
 2. Sąd holenderski w okręgu, w którym Be The Best You - NorahLux ma siedzibę/prowadzi praktykę/biuro, ma wyłączną jurysdykcję do rozpoznawania wszelkich sporów między stronami, chyba że prawo stanowi inaczej.
 3. Zastosowanie wiedeńskiej konwencji sprzedaży jest wykluczone.
 4. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznanych za nadmiernie uciążliwe w postępowaniu sądowym, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.


Login to your account

Register an account today and get great deals, offers and customised products only for you.

 • Secure registration form
 • Your data on your hand, you can update anytime
 • Save your favourite products and access anytime
 • Order products easily.