• Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
 • Gratis verzending binnen NL
 • EU shipping code SHIP5
 • De eerste in Nederland
 • De grootste keuze
0 Tuote

VERKKOMYYNTIÄ KOSKEVAT EHDOT

Tämä on käännetty asiakirja, lailliset termit voivat poiketa äidinkielestäsi.

1 artikla: Määritelmät

 1. Be the Best You - NorahLux, joka on kotipaikka Deurnessa, kauppakamari numero 72738448, kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa myyjäksi.
 2. Myyjän vastapuolta kutsutaan näissä yleisissä ehdoissa ostajaksi.
 3. Osapuolet ovat myyjä ja ostaja yhdessä.
 4. Sopimus tarkoittaa osapuolten välistä kauppasopimusta.


Artikla 2: Yleisten ehtojen soveltaminen

 1. Nämä ehdot koskevat kaikkia tarjouksia, tarjouksia, sopimuksia ja palveluiden tai tavaroiden toimituksia, jotka myyjä on tehnyt tai myyjän puolesta.
 2. Näistä ehdoista on mahdollista poiketa vain, jos osapuolet ovat siitä nimenomaisesti ja kirjallisesti sopineet.


Artikla 3: Maksu

 1. Koko kauppahinta maksetaan aina heti myymälässä. Joissakin tapauksissa varauksista vaaditaan takuumaksu. Tällöin ostaja saa todisteen varauksesta ja ennakkomaksusta.
 2. Jos ostaja ei maksa ajallaan, hän on laiminlyönyt. Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa, myyjällä on oikeus keskeyttää velvoitteensa täyttäminen, kunnes ostaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa.
 3. Jos ostaja pysyy maksukyvyttömänä, myyjä jatkaa perintään. Noutoon liittyvät kustannukset maksaa ostaja. Nämä perintäkulut on laskettu oikeuden ulkopuolisten perintäkulujen korvaamisesta annetun asetuksen perusteella.
 4. Jos ostaja asetetaan selvitystilaan, konkurssiin, ulosmittaukseen tai maksun keskeytykseen, myyjän saatavat ostajaa kohtaan erääntyvät välittömästi ja maksetaan välittömästi.
 5. Mikäli ostaja kieltäytyy yhteistyöstä myyjän toimeksiannon toteuttamisessa, on hän silti velvollinen maksamaan sovitun hinnan myyjälle.


Artikla 4: Tarjoukset, tarjoukset ja hinta

 1. Tarjoukset ovat sitomattomia, ellei tarjouksessa ole mainittu hyväksymisaikaa. Jos tarjousta ei hyväksytä määräajan kuluessa, tarjous raukeaa.
 2. Tarjouksissa olevat toimitusajat ovat suuntaa-antavia eivätkä oikeuta ostajaa purkamiseen tai hyvitykseen, jos ne ylittyvät, elleivät osapuolet ole kirjallisesti nimenomaisesti toisin sopineet.
 3. Tarjoukset ja tarjoukset eivät automaattisesti koske toistuvia tilauksia. Osapuolten tulee sopia tästä nimenomaisesti ja kirjallisesti.
 4. Tarjouksissa, tarjouksissa ja laskuissa ilmoitettu hinta koostuu kauppahinnasta, joka sisältää arvonlisäveron ja mahdolliset muut valtion maksut.


5 artikla: Peruuttamisoikeus

 1. Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta (peruuttamisoikeus). Määräaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun kuluttaja on vastaanottanut (koko) tilauksen.
 2. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tuotteet on valmistettu mittatilaustyönä sen ohjeiden mukaisesti tai niillä on lyhyt säilyvyys.
 3. Kuluttaja voi käyttää myyjän peruuttamislomaketta. Myyjä on velvollinen antamaan tämän ostajan saataville välittömästi ostajan pyynnöstä.
 4. Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa käyttämättömän ja vahingoittumattoman tuotteen kaikkine toimitettuineen ja - jos kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä lähetyspakkauksessaan myyjälle yrittäjän antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.


6 artikla: Sopimuksen muuttaminen

 1. Jos sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen kannalta on välttämätöntä muuttaa tai täydentää suoritettavaa työtä, osapuolet mukauttavat sopimusta vastaavasti oikea-aikaisesti ja yhteisesti.
 2. Jos osapuolet sopivat, että sopimusta muutetaan tai täydennetään, tämä voi vaikuttaa suorituksen valmistumisaikaan. Myyjä ilmoittaa tästä ostajalle mahdollisimman pian.
 3. Mikäli sopimuksen muutoksella tai lisäyksellä on taloudellisia ja/tai laadullisia seurauksia, myyjä ilmoittaa tästä ostajalle kirjallisesti etukäteen.
 4. Jos osapuolet ovat sopineet kiinteästä hinnasta, myyjä ilmoittaa, missä määrin sopimuksen muutos tai lisäys johtaa tämän hinnan ylittymiseen.
 5. Tämän artiklan kolmannen kappaleen säännösten vastaisesti myyjä ei voi periä lisäkustannuksia, jos muutos tai lisäys johtuu hänestä johtuvista seikoista.


Artikla 7: Toimitus ja riskin siirto

 1. Heti kun ostaja on vastaanottanut ostetun tuotteen, riski siirtyy myyjältä ostajalle.


Artikla 8: Tutkimus, mainokset

 1. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tai tarkastaa toimitetun tavaran toimituksen yhteydessä, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa. Tällöin ostajan tulee selvittää, vastaavatko toimitetun tavaran laatu ja määrä sitä, mitä osapuolet ovat sopineet, tai ainakin, että laatu ja määrä vastaavat niitä normaalissa (kauppa)liikenteessä.
 2. Reklamaatio toimitetun tavaran vaurioista, puutteesta tai katoamisesta on tehtävä kirjallisesti myyjälle 10 arkipäivän kuluessa tavaran toimituspäivästä.
 3. Mikäli reklamaatio todetaan asetetussa määräajassa perustelluksi, myyjällä on oikeus joko korjata tai toimittaa uudelleen taikka olla toimittamatta ja lähettää ostajalle hyvityslasku ostohinnan kyseisestä osasta.
 4. Alan vähäisiä ja/tai standardipoikkeamia sekä laatu-, lukumäärä-, koko- tai viimeistelyeroja ei voida vedota myyjää vastaan.
 5. Tiettyä tuotetta koskevat reklamaatiot eivät vaikuta muihin samaan sopimukseen kuuluviin tuotteisiin tai osiin.
 6. Reklamaatioita ei enää hyväksytä sen jälkeen, kun ostaja on käsitellyt tavarat.


Artikla 9: Näytteet ja mallit

 1. Jos näyte tai malli on esitelty tai toimitettu ostajalle, sen oletetaan annetuksi vain viitteeksi ilman, että toimitettavan tavaran on oltava sen mukainen. Asia on toisin, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että toimitettava tavara vastaa sitä.
 2. Kiinteistöä koskevissa sopimuksissa pinnan tai muiden mittojen ja merkintöjen merkinnän oletetaan myös olevan vain viitteellinen, ilman että toimitettavan tavaran tarvitsee vastata tätä.


Artikla 10: Toimitus

 1. Toimitus tapahtuu tehtaalta/myymälästä/varastosta. Tämä tarkoittaa, että kaikki kustannukset ovat ostajalle.
 2. Ostaja on velvollinen ottamaan tavaran vastaan ​​sillä hetkellä, kun myyjä toimittaa ne hänelle tai toimittaa ne itselleen, tai sillä hetkellä, kun tavarat luovutetaan hänen käyttöönsä sopimuksen mukaisesti.
 3. Mikäli ostaja kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan ​​tai on huolimattomasti antanut toimituksen kannalta tarpeellisia tietoja tai ohjeita, myyjällä on oikeus säilyttää tavara ostajan kustannuksella ja riskillä.
 4. Jos tavarat toimitetaan, myyjällä on oikeus periä toimituskulut.
 5. Mikäli myyjä vaatii ostajalta tietoja sopimuksen täyttämiseksi, toimitusaika alkaa siitä, kun ostaja on antanut nämä tiedot myyjän saataville.
 6. Myyjän ilmoittama toimitusaika on ohjeellinen. Tämä ei ole koskaan määräaika. Jos määräaika ylittyy, ostajan on ilmoitettava myyjälle kirjallisesti laiminlyönnistä.
 7. Myyjällä on oikeus toimittaa tavara osissa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet tai osittaistoimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Osia toimitettaessa myyjällä on oikeus laskuttaa nämä osat erikseen.


11 artikla: Ylivoimainen este

 1. Mikäli myyjä ei ylivoimaisen esteen vuoksi voi, ei ajoissa tai asianmukaisesti täyttää sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan, hän ei ole vastuussa ostajalle aiheutuneista vahingoista.
 2. Osapuolet ymmärtävät ylivoimaisena esteenä joka tapauksessa sellaista seikkaa, jota myyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehdessään ja jonka seurauksena ostaja ei voi kohtuudella odottaa sopimuksen tavanomaista täyttämistä, kuten sairaus, sota tai sodan vaara, sisällissota ja mellakka, sodan teot, sabotaasi, terrorismi, sähkökatkos, tulva, maanjäristys, tulipalo, yrityksen miehitys, lakot, työntekijöiden syrjäytyminen, muuttuneet hallituksen toimenpiteet, kuljetusvaikeudet ja muut häiriöt myyjän liiketoiminnassa.
 3. Lisäksi osapuolet ymmärtävät ylivoimaisena esteenä seikan, että toimittajat, joista myyjä on riippuvainen sopimuksen täytäntöönpanosta, eivät täytä sopimusvelvoitteitaan myyjää kohtaan, ellei tästä voida syyttää myyjää.
 4. Jos syntyy edellä tarkoitettu tilanne, jonka seurauksena myyjä ei voi täyttää velvoitteitaan ostajaa kohtaan, nämä velvoitteet keskeytyvät niin kauan kuin myyjä ei voi täyttää velvoitteitaan. Jos edellisessä virkkeessä tarkoitettu tilanne on kestänyt 30 kalenteripäivää, osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain kirjallisesti.
 5. Jos ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkaminen on mahdollista vain kirjatulla kirjeellä.


12 artikla: Oikeuksien siirto

 1. Kummankaan osapuolen tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksia ei voida siirtää ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tätä säännöstä sovelletaan Alankomaiden siviililain pykälän 3:83(2) mukaisena varallisuuslain mukaisena lausekkeena.


13 artikla: Omistuksenpidätys ja pidätysoikeus

 1. Myyjän luona olevat tavarat ja toimitetut tavarat ja osat säilyvät myyjän omaisuutena, kunnes ostaja on maksanut koko sovitun hinnan. Siihen asti myyjä voi vedota omistusoikeuteensa ja ottaa tavarat takaisin.
 2. Jos sovittuja ennakkomaksuja ei makseta tai niitä ei makseta ajallaan, myyjällä on oikeus keskeyttää työ, kunnes sovittu osa on maksettu. Tässä tapauksessa velkoja on laiminlyönyt. Tällöin myöhästyneeseen toimitukseen ei voida vedota myyjää vastaan.
 3. Myyjällä ei ole oikeutta panttaa tai millään muulla tavalla rasittaa omistusoikeuden alaista tavaraa.
 4. Myyjä sitoutuu vakuuttamaan ostajalle toimitetut tavarat omistusoikeuden säilyttämisen alaisena ja pitämään ne palo-, räjähdys- ja vesivahinkoja sekä varkauksia vastaan ​​sekä toimittamaan vakuutuksen tarkastusta varten ensimmäisen pyynnöstä.
 5. Jos tavaraa ei ole vielä toimitettu, mutta sovittua ennakkomaksua tai hintaa ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti, on myyjällä pidätysoikeus. Tällöin tavaraa ei toimiteta ennen kuin ostaja on maksanut maksun kokonaisuudessaan ja sopimuksen mukaisesti.
 6. Ostajan selvitystilassa, maksukyvyttömyydessä tai maksukyvyttömyyden sattuessa ostajan velvoitteet erääntyvät välittömästi ja ne on maksettava.


14 artikla: Vastuu

 1. Sopimuksen täyttämisestä aiheutuva tai siihen liittyvä vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina kyseisessä tapauksessa otetun vastuuvakuutuksen (vastuuvakuutusten) maksamaan määrään. Tähän määrään lisätään kulloisenkin vakuutuksen mukaisen omavastuun määrä.
 2. Myyjän vastuuta vahingosta, joka johtuu myyjän tai hänen johtavien alaistensa tahallisuudesta tai tahallisesta piittaamattomuudesta, ei poissuljeta.


15 artikla: Valitusvelvollisuus

 1. Ostaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan myyjälle tehdyistä töistä tehdyistä reklamaatioista. Reklamaatio sisältää mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen puutteesta, jotta myyjä pystyy vastaamaan asianmukaisesti.
 2. Jos reklamaatio on perusteltu, myyjä on velvollinen korjaamaan tavaran ja mahdollisesti vaihtamaan sen.


Artikla 16: Takuut

 1. Jos sopimukseen sisältyy takuu, sovelletaan seuraavaa. Myyjä takaa, että myytävä tavara on sopimuksen mukainen, toimii virheetön ja soveltuu siihen käyttöön, johon ostaja aikoo käyttää. Tämä takuu on voimassa kahden kalenterivuoden ajan sen jälkeen, kun ostaja on vastaanottanut myydyn tuotteen.
 2. Takuulla pyritään saavuttamaan sellainen riskinjako myyjän ja ostajan välillä, että takuun rikkomisen seuraukset ovat aina täysin myyjän vastuulla ja että myyjä ei voi koskaan vedota tavaran takuun rikkomiseen. 6:75 Hollannin siviililaki. Edellisen virkkeen säännöksiä sovelletaan myös, jos ostaja oli tietoinen loukkauksesta tai olisi voinut saada sen selville.
 3. Mainittua takuuta ei sovelleta, jos vika on syntynyt virheellisestä tai sopimattomasta käytöstä tai jos ostaja tai kolmas osapuoli on ilman lupaa tehnyt muutoksia tai yrittänyt tehdä muutoksia tai on käyttänyt ostettua tuotetta siihen tarkoitukseen, johon se on ei ole tarkoitettu.
 4. Jos myyjän antama takuu koskee kolmannen osapuolen valmistamaa tuotetta, takuu rajoittuu tämän valmistajan antamaan takuuseen.


17 artikla: Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

 1. Hollannin lakia sovelletaan yksinomaan kaikkiin osapuolten välisiin sopimuksiin.
 2. Hollannin tuomioistuimella alueella, jossa Be The Best You - NorahLux on perustettu/jossa on toimisto/toimisto, on yksinomainen toimivalta ottaa huomioon kaikki osapuolten väliset riidat, ellei laki toisin määrää.
 3. Wienin myyntisopimusta ei voida soveltaa.
 4. Mikäli näiden yleisten ehtojen yhtä tai useampaa ehtoa pidetään oikeudenkäynnissä kohtuuttoman rasittavana, muut määräykset jäävät voimaan.


Login to your account

Register an account today and get great deals, offers and customised products only for you.

 • Secure registration form
 • Your data on your hand, you can update anytime
 • Save your favourite products and access anytime
 • Order products easily.